Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności

 

W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, wskazujemy i wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Business Outsourcing Beata Szlachetka Kancelaria Doradcy Podatkowego z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 2 lok. 18, 61-146 Poznań, NIP: 7791212729, REGON: 300962735 (dalej: „Administrator” lub „Biuro rachunkowe”).
 • Z Administratorem mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany powyżej adres siedziby Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: beata.szlachetka@biurorachunkowe-szlachetka.pl lub telefonicznie pod numerem: 606 629 926.
 • Biuro rachunkowe jako Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

 

W ramach swojej działalności Biuro rachunkowe może przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną do Biura rachunkowego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest
  6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) – wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przez Panią/Pana w ww. formularzu, celem uzyskania odpowiedzi na wysłaną za jego pośrednictwem wiadomość

W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

 • w celu zawarcia umowy, wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Biurem rachunkowym – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa.

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to
z obowiązujących przepisów prawa.

 

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)
  – w zakresie ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Dane przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

 • w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Biuro rachunkowe – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO, przy czym: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu pracy, wymaganych przepisami prawa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (dotyczy umów cywilnoprawnych), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  – w przypadku innych, dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest wymagane – takie dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. Nadto, na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów przyszłych rekrutacji, jeżeli taką zgodę Pani/Pan wyrazi.

W niniejszym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji
– przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.

 • w celu wysyłania newslettera – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora; podstawą prawną jest też 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – Pani/Pana adres
  e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłki newslettera, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgody (zgody na gruncie wspomnianych powyżej ustaw) – wyrażenie tych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

 

W powyższym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu albo do momentu wycofania przez Państwa zgody.

 

Informujemy także, że Państwa dane osobowe nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowanie decyzji, w tym profilowaniu.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, dostawcy usług i towarów, firmy przewozowe, a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Biura rachunkowego na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący z Biurem rachunkowym.
 • Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Biura rachunkowego działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i na równi z Biurem rachunkowym są zobowiązane do ich ochrony.
 • Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do odbioru Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć także osoby upoważnione przez Administratora.
 • Oświadczamy, iż nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

 

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Osoby, których dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych.
 • W przypadku natomiast przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Proszę jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować kontaktując się pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: beata.szlachetka@biurorachunkowe-szlachetka.pl.
 • Informujemy przy tym, że Biuro rachunkowe jako Administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).